Мәдени мұра  Ұлттық жобаӨткенді қастерлеу арқылы, болашағымызды баянды етеміз
 • Twitter
 • Facebook
 • Лента на Youtube
 

Мақала және жарияланымдар

Махамбет Өтемісұлының жерленген жері

Басты бет - Материалдар - Мақала және жарияланымдар - РОЛЬ МУЗЕЕВ В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ

РОЛЬ МУЗЕЕВ В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ

Жұма, 25 тамыз 2017Файзуллина Г.Ш., Плетникова Л.Н., Бейсек Л.Б. Формирование идентичности: опыт музеев города Алматы // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. № 5 (114), 2016, с. 288-292.

УДК 069:001.12

РОЛЬ МУЗЕЕВ В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ

 

Авторы статьи задаются вопросом о том, что сегодня является брендом Алматы и каким образом можно актуализировать известное выражение «Алматы – культурная столица». В тексте представлен опыт реализации музейного проекта «Путешествие в страну БАЛАПАН»/«Алақай! Алақай! Музейде Балақай!», направленного на формирование чувства патриотизма, гордости и ответственности за свой город у юных алмаатинцев и пробуждению интереса к семейному отдыху с музейным компонентом.

В рамках проекта был проведён ряд событий с участием малых музеев Алматы, активно использующих материал культурного наследия в работе с городским пространством, соединяющих формат познавательных прогулок по улицам города и интерактивную практику в музеях.

Выпущен цикл путеводителей нового формата по городу и его малым музеям, связанных с наиболее интересными страницами истории Алматы, судьбами выдающихся горожан, памятниками истории и культуры. Принципиально новым в музейной практике города стало использование комплексного подхода «горожане – для горожан»,  ориентация на самостоятельную совместную практику детей и взрослых, полностью исключающая назидательность и привлечение в качестве гидов-волонтеров – молодежь города.

Уникальность проекта в том, что впервые малые (преимущественно мемориальные) музеи Алматы выступали «единым фронтом» в борьбе за посетителя. Единая партнерская пилотная программа с маршрутами, объединяющими 10 музеев имела успех у горожан.

Важной составляющей проекта стала также  возможность  развития музейных профессионалов Алматы, получивших опыт активной  социализации внутренней работы музеев. Это стало первым шагом переориентации музеев на работу в городском пространстве, повысило качество предлагаемого музейного продукта и имидж музеев города в целом.

Ключевые слова.

Идентичность, историко-культурный, музейный проект, музеи Алматы, детский интерактивный путеводитель, городские экскурсии, музейная образовательная программа.

БІРТҰТАСТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МУЗЕЙЛЕРДІҢ АЛАР ОРНЫ

«Алматы – мәдени астана» деген сөзді іс жүзінде қалай өзекті етуге болады деген сұраққа автор осы еңбегінде жауап іздейді.  Мақалада жас алматылықтардың отансүйгішітігін, өз қаласын мақтаныш ету мен жанашырлығын және музей арқылы отбасылық демалысты қалыптастыруға арналған «БАЛАПАН еліне саяхат»/«Алақай! Алақай! Музейде Балақай!» атты музейлік жобаны іске асыру тәжірибесі айтылады.

Жоба аясында өз жұмыстарында мәдени мұраны белсенді түрде пайдаланып отыратын Алматы қаласының шағын музейлерін қатыстыра отырып қала көшелерімен серуен жасау мен музейдегі интерактивті тәжірибені өзара ұштастыру үлгісі қолданылды. 

Жоғарыда айтылған жоба аясында Алматы қаласының тарихына, оның белгілі азаматтарының тағдырына, тарихи және мәдени ескерткіштеріне қатысты анағұрлым маңызды мәліметтерге толы музейлік балалар жолнұсқаулығы шығарылды. Жаңа музейлік тәжірибеде «қалалықтар – қалалықтар үшін» кешенді бағдарламасы қолданыла бастады.  Ол бойынша  құрғақ ақыл айтуды тоқтатып, балалар мен ересектердің өз бетінше біріге отырып жұмыс жасауын және қалалық жастарды ерікті гидтер ретінде музей ісіне тарту көзделеді. 

Жобаның басты ерекшелігі – Алматы қаласының шағын (әсіресе мемориалды) музейлері бірігіп келушілерді қабылдау үшін ортақ игілікті іске қадам басты. 10 музейді біріктірген арнайы маршрутты біріккен пилоттық бағдарлама қала тұрғындары арасында қолдау тапты.

Жобаның аса маңызды бір жағы музей ішілік белсенді әлеуметтік жұмыста тәжірибе жинаған Алматылық музей қызметкерлерінің кәсібилігін дамыту болып табылады. Бұл музейлердің қала өміріне қарай жасаған бірінші қадамы болып қана қоймай, музей өнімдері мен қала музейлерінің имиджін көтеруге қызмет етеді. 

Кілт сөздер

Біртұтастық, тарихи-мәдени, музейлік жоба, Алматы музейлері, балалардың интерактивті жолнұсқаулығы, қала бойынша саяхат, музейлік білім беру бағдарламалары.

MUSEUMS' ROLE IN FORMATION OF IDENTITY

The authors of article question what is Almaty's brand and how the «Almaty – cultural capital» expression could be actualized. The implementation experience of museum project «The journey to the country BALAPAN» («Путешествие в страну БАЛАПАН»/«А­лақай! Алақай! Музейде Балақай!») is observed in the article. The project itself was aimed on raising patriotism, pride and responsibility for the city among the youngest citizens and on an interest arousal towards family vacation with museums included.

A chain of several events with a participation of Almaty's small museums were held during this project, in which museums actively involved a material of curtural heritage using it to work with city area. They combined cognitive city street walks with interactive components of museum.

A series of new format guidebooks were published around the city and it's small museums. They are bound with the most interesting sides of Almaty history, lives of outstanding citizens, historical and cultural memorials. A fundamental new practice in the miseum live of Almaty became a usage of a complex approach «citizens for citizens», which is an orientation on independant co-work of children and adults excluding completely edifying approach and bringing the city youth as guide-volonteers instead in.

Uniqeness of the project is that at the first time small (primary memorial) museums «fought» for a visitor together. United partner pilot programm with route unifying 10 museums succed among citizens.

Important part of the project was also an ability of Almaty museum specialists' development, who got an active socialisation experince of inner museum work. It became the first step of museum reorientation to work in city area, increased the quality of museum product suggested and image of city miseums in whole.

Key words.

Identity, historical and cultural, museum project, Almaty museums, children's interactive guidebook, city tours, museum educatinal programm.

Идентичность может формироваться на разных основах и проявляться в различных образах. У каждого они свои – у кого-то почти исчезнувший алматинский апорт и городские арыки, у кого-то высокогорный Медео и Чимбулак. Для нас, находящихся внутри культурного поля Алматы – это, прежде всего, объекты, имеющие посыл в историю культуры города – «Золотой человек» из сакского кургана в Иссыке венчающий композицию Монумента Независимости; сакские Боралдайские курганы, которые могут претендовать на место в книге Гиннеса как археолого-ландшафтный памятник, наиболее близко расположенный к мегаполису; золотая фигурка барса с навершия сакского головного убора, найденная в одном из курганов  непосредственно на территории города [1]; сакское городище на Медео, которое могло бы стать туристическим объектом, презентующим древнюю историю города; находки так называемого «Каргалинского клада», известные всему миру по сюжету книги очень алматинского писателя Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей».

В то же время, идентичность, сформированная и представленная в образах сакской культуры, характерна и для республиканского уровня идентичности. «Золотой человек» – символ независимости Казахстана, и в столице государства Астане достаточно широко представлены художественные объекты, созданные на основе артефактов и мифов сакской культуры, например, скульптурные группы, установленные перед Национальным музеем РК и на здании Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (квадрига являет образ управляющей колесницей сакской царицы Томирис). Эти символы перестали быть «алматинскими», став национальными.  А что же осталось городу?

С одной стороны, у города есть хорошие возможности углубленной «раскрутки» уже известных республиканских брендов[2], с другой стороны, встает вопрос – а что же осталось собственно алматинским? Где, в чем сегодня живет тот самый «гений места», который оставляет неуловимое послевкусие при упоминании имени города – Алматы? Чем сегодня наполнено известное выражение, но успевшее стать штампом «Алматы – культурная столица»? Актуальна ли оно сейчас – по-прежнему ли мы культурная столица?

Несмотря на широкое строительство и создание в Алматы многих культурно- и торгово-развлекательных центров, самым близким и любимым и горожанами, и гостями города  по-прежнему остается центр Алматы, насыщенный историческими и культурными смыслами города.

В настоящее время в этом месте, в квадрате улиц Достык-Шевченко-Тулебаева-Богенбай батыра, находится большинство мемориальных музеев города, большинство которых – небольшие, и расположены недалеко друг от друга [3]. Очевидно, что такая «насыщенность» известными именами не может оставаться незамеченной. Другой вопрос – как стимулировать активность, как побудить прохожего зайти в тот или иной музей? Для этого современные музеи активно пользуются методами «смежных» досуговых институций. Так, например, в последнее время среди горожан самого разного возраста получили популярность квест-игры на тему истории города, организованные Музеем истории города Алматы и Музеем С.Муканова.

При этом все еще существует психологическая неготовность и неумение музеев «выйти в город» с конкурентоспособным продуктом, открыть двери и поделиться своими богатствами с горожанами, всё ещё сильна сформированная годами привычка «быть вещью в себе».

Вместе с тем, очевидно, что переориентация музеев на внешнюю открытость способна не только привлечь к культурным ценностям значительное число горожан и молодежи, но и сформировать новые традиции культурного досуга горожан. Таким образом, музеи способны и должны стать не только «транслятором» культурных брендов, но и активным брендо-формирующим субъектом культурного пространства Алматы.

Сегодня в Алматы имеется мощный неиспользуемый ресурс артефактов и нематериального наследия, который может стать реальной основой для продвижения бренда «Алматы – культурная столица» в умах горожан и особенно молодежи и детей, а также действенным инструментом трансформации молодого алматинца в сити-ориентированного патриота. Важнейшим «культурным агентом» в этой истории являются музеи города – непосредственные хранители традиций и артефактов.

Именно учитывая этот потенциал, Объединением музеев города Алматы был инициирован проект «Путешествие в страну БАЛАПАН» («Алақай! Алақай! Музейде Балақай!») в рамках грантового конкурса Фонда «Сорос-Казахстан»  по программе «Гражданские инициативы в области определения идентичности города Алматы, брендинг/позиционирование города посредством культурных, творческих проектов».

Авторами проектной заявки были предложены  бренды:

1. Активизированный в современных условиях исторический совокупный культурный пласт Алматы.

Своеобразное смысловое, материальное, вербальное, эмпирическое, вещественное и т.п. «наполнение» известного слогана, который у всех «на слуху»: «Алматы – культурная столица» средствами актуальной музеефикации истории Алматы и репрезентации артефактов, хранящихся в музеях города и ставших своеобразной «визитной карточкой» города.

2. Сити-ориентированный культурный патриот Алматы. 

Устойчивое развитие города невозможно без сознательного участия горожан. Именно на изменение сознания горожан, особенно молодежи и детей, плохо знающих историю города, направлен проект.

Цели проекта.

1. Спровоцировать интерес молодежи и детей к истории города, смоделировать и закрепить в их сознании позитивное ощущение «себя в локусе»: я – носитель культурного бренда!

2. Способствовать формированию потребности в организации семейного досуга в культурно-образовательном пространстве города.

3. Содействовать формированию ценностного отношения к культурно-историческому наследию города.

4. Формирование у алматинцев чувства патриотизма, гордости и ответственности за свой город.

Задачи проекта.

 1. Подготовить команду, способную создать современный образовательно-досуговый музейный продукт (проведение обучающего семинара).
 2. Разработать и издать сити-ориентированые путеводители по музеям.
 3. Запустить в работу пилотный экскурсионный модуль по «знаковым» улицам города.
 4. Подготовить команду волонтеров-гидов.
 5. Разработать и реализовать интерактивную образовательную программу в музеях (мастер-классы, творческие занятия).

Музеи-участники.

ГККП «Объединение музеев города Алматы»

 1. Музей истории города Алматы
 2. Мемориальный музей Н.Тлендиева
 3. Музей Д.А. Кунаева
 4. Литературно-мемориальный музей Г.Мусрепова
 5. Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа

РГП «Ғылым Ордасы»

 1. Музей редких книг
 2. Музей природы
 3. Музей археологии
 4. Музей казахстанской науки

Научно-культурный центр «Дом-музей М.О. Ауэзова»

Описание событий проекта.

Культурно-образовательный, партнерский проект десяти музеев города Алматы  начался  в феврале 2016 года и активно реализуется в настоящее время. Его первый (основной) этап реализации  включал разработку экскурсионных маршрутов, путеводителей, подготовку гидов-волонтеров, образовательных программ.

В образовательную программу для посетителей, волонтеров и сотрудников музеев входили: игра-путешествие по музеям города с использованием специально созданных детских интерактивных путеводителей,  мастер-классы и творческие занятия для детей, а также пешеходные экскурсии.

«Игра-путешествие» – это интерактивный маршрут по городским музеям для детей 8–13 лет, ориентированный на активизацию самостоятельного познания мира юными посетителями. Музеи-участники разработали путеводители с заданиями для самостоятельного освоения ими музейного пространства. В каждом из путеводителей есть тематические отсылки в другие музеи.

Предметные связи продумывались музейными сотрудниками на предварительном образовательно-проектном семинаре, где обсуждались особенности разработки интерактивных путеводителей, психологические основания проектирования заданий для детей разного возраста, а также уточнялись идеи маршрутов, выявлялись опорные экспонаты и связи между экспозициями.  Был использован опыт российских коллег (проекты «Детские дни в Петербурге» и московское «Семейное путешествие», рекомендации по составлению детских путеводителей и др.[4]), казахстанский опыт был представлен детским интерактивным путеводителем заповедника-музея «Иссык». В результате совместной работы участниками семинара для каждого путеводителя были разработаны структура, основной сюжет, набор заданий, установлены взаимосвязи между музеями.  Был придуман БАЛАҚАЙ – основной герой, проводник по городу и музеям, по «стране БАЛАПАН». Затем путеводители дорабатывались участниками программы с помощью экспертов, литературных редакторов, художников.

В результате «перекрестной» работы дизайнеров, исполнителей, редактора было изготовлено 20 макетов путеводителей (3-5 предварительных драфтов по каждому путеводителю на русском и казахском языках), которые были изданы общим тиражом 5000 экземпляров, из них : 2550 шт на казахском языке, 2450 – на русском. (Рис. 1-2).

Рисунок 1. Галия Файзуллина (руководитель проекта), Сауле Мамаева (координатор молодежных программ Фонда «Сорос-Казахстан»), Лаура Бейсек (соруководитель проекта)

Рисунок 2. Работа с путеводителями в музеях города.

Кроме того, каждый из музеев дополнительно разработал и предложил своим посетителям в качестве «бонуса» мастер-классы («Өлең – сөздің патшасы... » (учимся сочинять стихи), «Как играть на инструментах», «Вышивка крестом на ткани», «Шитье сумок из фетра с национальным орнаментом» и др.) и творческие занятия для детей («Memory pictures», «Телефон из картона» и др.) в соответствии со спецификой своего музея и с привлечением партнеров. В этих мероприятиях приняли участие около 100 человек семейных посетителей. (Рис. 3-6).

 

Рисунок 3-6. Участники мастер-классов и творческих занятий.

 

Часть участников семинара (сотрудники Музея Д.А. Кунаева и Музея истории города Алматы) разработали четыре культурно-познавательных маршрута-экскурсии, «связывающие» музеи между собой и одновременно, раскрывающие историко-культурный потенциал этого пространства города. Экскурсия-путешествие включает в себя рассказы о знаменитых жителях домов, о событиях связанных с этими местами и т.п. Подготовлены, отобранные в результате конкурса заявок 10 волонтеров-гидов, которые стали внештатными экскурсоводами Объединения музеев. Они как распространители «инфекции сити-ориентированного патриотизма» по месту своей учебы уже получили репутацию знатоков истории города. И может кто-то из них войдет в профессиональный кадровый резерв для музеев. В то же время, на следующем этапе реализации проекта, есть возможность привлечения дополнительного человеческого ресурса для организации экскурсий. Особенно в период организации мероприятий в рамках празднования «Дня города» и «1000-летия Алматы». Координаторы данного блока проекта, изучив полученный опыт, пересмотрели подходы к организации этого направления работы и запланировали на осень иные пути привлечения молодежи к волонтерской программе (производственная практика студентов, расширение компетенций молодых сотрудников Объединения музеев города Алматы и т.п.).

Необходимо отметить, идея пешеходных прогулок по центру города «витала в воздухе». Так, в комментариях к публикациям о проекте на странице «Музеи Алматы»[5] в Facebook, звучала мысль о заимствовании и повторении идеи проекта.  Однако, оригинальность проекта была в комплексном подходе в реализации идеи. И не случайно то, что презентация пилотного экскурсионного модуля в пространстве города состоялась 01 июня 2016 года в День защиты детей, ведь основная фокусная группа – дети 8-13 лет. Состоялась первая пешеходная экскурсия по маршруту №1 «Улицы рассказывают»: от улицы Богенбай батыра, вдоль по улице Тулебаева до ул.Шевченко. Следующие экскурсии проводились по графику, по предварительной записи. Участники первых экскурсий – дети и их родители, гости и жители города. Экскурсоводы – студенты-волонтеры, музейные сотрудники. (Рис. 7-8).

Рисунок 7-8. Участники пешеходных экскурсий.

Программа экскурсий-прогулок по историко-культурному центру города получила большую поддержку и хорошие отзывы в Facebook. При этом реальные результаты PR-кампании в интернете несколько не оправдали плановых прогнозов сотрудников, т.к. поступило меньше заявок на участие в экскурсиях, чем предполагалось. Одной из причин такой ситуации было то, что в июне был объявлен «желтый уровень» террористической угрозы и поэтому некоторые запланированные экскурсии были отменены. Отреагировав на ситуацию, организаторы также изменили график экскурсий, дополнив его ещё одним днём (субботой), для увеличения возможностей участия работающих родителей. В то же время, со второго полугодия координаторы  этой части проекта будут привлекать участников через другие информационные каналы – систему дворовых клубов Алматы, рекламу на популярных ресурсах «Давай сходим» и «Афиша» и др.

В целях популяризации всех музеев-участников отдельные мероприятия проводились на разных площадках (соответственно адреса этих музеев периодически появлялись в пресс-релизах и объявлениях на общественных пабликах). Семинары и мастер-классы – в Музее Г.Мусрепова и Музее Д.А Кунаева. Заключительный этап волонтерского конкурса – в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа. Мастер-классы – в Мемориальном музее Н.Тлендиева, Музее истории города, Музее казахстанской науки, Музее природы. Презентация путеводителей была проведена в «Ғылым Ордасы», месте расположения 4-х музеев.

Сотрудничество с партнерскими организациями принесло свои  результаты и обозначило перспективы развития проекта. Так, при поддержке ИП «Три цвета» была реализована программа мастер-классов и творческих занятий, которая тематически была связана с материалом экспозиций музеев и позволяла «переработать» его с позиций творческого осмысления и восприятия. Например, в экспозиции Мемориальной квартиры-музея Д.М. Кунаева есть вышивки, изготовленные его женой. Участники мастер-класса в этом музее не только учились вышивать, но и узнавали «секреты» семейного счастья Кунаевых.  В перспективе предполагается расширение сотрудничества музеев с этим партнером для реализации подобной программы (которая «расцветит» палитру музейных предложений для посетителей), но уже на платной основе.

Партнером проекта стала республиканская детская газета «Дружные ребята». Каждый из музеев получил одну страницу для публикации материалов о музее и материалов по проекту. (Всего 12 запланированных публикаций в рамках проекта). Среди читателей газеты объявлен конкурс на решение пяти заданий (из путеводителей). Осенью будут известны результаты конкурса.

В результате  PR-кампании на первом этапе реализации проекта было 11 публикаций в печатных СМИ + 2 сюжета (ТК НТК, рус, каз). Основная PR- кампания была развернута на странице в Facebook «Музеи Алматы» (более 60 публикаций) – максимальный охват публикаций за неделю – 36 000 пользователей, количество новых пользователей более 2000 человек. Разработано и изготовлено 8 видов рекламно-сувенирной продукции (баннер, «паучки», афиши, значки, футболки, бейсболки, сертификаты и благодарственные письма). Благодаря участию в проекте молодого поколения художников и дизайнеров Асель Алимбаевой и Жанар Серикпаевой и путеводители, и рекламная продукция были яркими, интересными. (Рис. 9-10).

   

Рисунок 9. Афиша проекта.

Рисунок 10. Обложка одного из путеводителей.

Таким образом, в рамках проекта проведён ряд событий с участием малых музеев Алматы, активно использующих материал культурного наследия в работе с городским пространством, соединяющих формат познавательных прогулок по улицам города и интерактивную практику в музеях.

Был выпущен цикл путеводителей нового формата по городу и его малым музеям, связанных с наиболее интересными страницами истории Алматы, судьбами выдающихся горожан, памятниками истории и культуры, традициями и ритуалами города. Принципиален новый формат путеводителей – ориентированный на самостоятельную совместную практику детей и взрослых, полностью исключающий назидательность.

В итоге реализации проекта главные «потребители» проекта (дети 8–13 лет и семейные посетители) имеют возможность выбора разных вариантов «путешествия»:

1. познавательная прогулка по городу с посещением нескольких музеев с путеводителями,

2. посещение музеев с участием в мастер-классах и самостоятельная работа с материалом экспозиций,

3. посещение в один день многих музеев,

4. программа посещений музеев в разные дни в соответствии с календарями событий в музеях и т.д.

Наличие выбора – это и есть одна из возможностей воспитания гражданина с активной жизненной позицией. В ходе реализации проекта у детей сложилось яркое эмоциональное представление о городе. Волонтеры получили не только знания об истории города по специальной программе подготовки гидов, но и бесценный опыт социализации.

Важной составляющей проекта стала не только его направленность на город, но и на развитие музейных профессионалов Алматы, что позволило переориентировать музеи на работу в городском пространстве, повысило качество предлагаемого музейного продукта и имидж музеев города в целом.

Это пилотный проект, и это первый опыт в Казахстане такого комплексного музейного взаимодействия и коммуникаций. Музеи Алматы получили возможность реализации творческих идей, приобрели навыки сотрудничества и партнерства.

 

Приложение. Краткие сведения об авторах

ФИО (полностью)

Файзуллина Галия Шаукетовна

Тема статьи

Роль музеев в формировании идентичности

Ученая или академическая степень

Кандидат исторических наук

Ученое звание

Место работы или учебы, должность

Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык», учёный секретарь

Научный руководитель/консультант

Его степень, ученое звание, должность

Контактный телефон

+7 7772337490

+7 7015007127

E-mail

Galiaf2@yandex.ru

ФИО (полностью)

Плетникова Лариса Николаевна

Тема статьи

Роль музеев в формировании идентичности

Ученая или академическая степень

Ученое звание

Место работы или учебы, должность

Центр Современной культуры «Дешт-и-Арт», директор

Научный руководитель/консультант

Его степень, ученое звание, должность

Контактный телефон

+77014167038

E-mail

artdeshty@mail.ru

ФИО (полностью)

Бейсек Лаура Бакыткызы

Тема статьи

Роль музеев в формировании идентичности

Ученая или академическая степень

Ученое звание

Место работы или учебы, должность

Объединение музеев города Алматы, руководитель Музея Д.А. Кунаева

Научный руководитель/консультант

Его степень, ученое звание, должность

Контактный телефон

+77021538080

E-mail

lbeisek@gmail.com[1] См. Публикация М.М. Нурпеисова в данном номере журнала.

[2] Одним из ярких примеров такого востребованного «пограничного» образа может служить знакомство с историей открытия «Золотого человека» в Государственном историко-культурном заповеднике-музее «Иссык». Многие алматинцы (11474 человек среди посетителей музея за последние 2 года, что составило 35% от всего количества посетителей) стремятся «вживую» увидеть знаменитые сакские курганы, где был найден национальный символ.

[3] Всего в городе  27 музеев (данные на 2015 год).

[5] https://www.facebook.com/almatymuseums/